Отговорен туризъм

Отговореният (устойчив) туризъм е сравнително нова концепция, с изключително значение за бъдещето развитие на отрасла. Той е част от дейностите, свързани с устойчивото развитие при които има синхронизация между социалните, икономически и природни аспекти, присъщи и усобенни за всяка териотрия. Тръгвайки от този принцип, Световната Организация по Туризъм (СОТ)  го определя като „Вид туризъм, който изцяло взима под винимание своето икономическо, социално и екологическо актуално и бъдещо въздействие, отговаряйки на нуждите на посетителите и професионалистите, съхранявайки социалната и околна среда на посетените места“.   Той участва в икономическото развитие на едно място, съхранявайки местната култура. Ползите от този тип дейност са различни. Бихме могли да ги разгледаме от гледна точка на страните-участващи в процеса:

  • Посетители – в основата на концецията за отговорен туризъм стой създаването на връзки между туристите и местините хора, култира и традиции. Освен релакса, и качеството на туристическата услуга, посетителите могат да се докоснат до бита и културата на местното население. Те потребяват уникален, съобразен с техните потребности туристически продукт, които превърща тяхната ваканция в истинско приключение. Отсядайки в малки къщи за гости, или в частни домове те могат да се радват на нови контакти и запознантсва.
  • Професионалисти – Отговорният туризъм почива на традиционните методи за създаване и дистрибуция на продукти. Ето защо създаването на такъв тип продукти е сравнително евтино. Предлагайки почивки в малки къщи за гости, далеч от големите туристически инфраструкутри, професионалистите от сектора,  се радват на спокойна и платежоспособна клиентела. Личният контакт със всеки един от клиените позволява разваботването на сигурна, независима от „нискотарифните“ ценови политики клиенска мрежа. Работейки изключително с местни занаятчий, земеделски производители, ресторанти и артисти, те участват пряко в икономическото развитие и независимост на определен регион. Тяхната дейност допринася директно за реализирането на коорпоративната отоговорност, спрямо обществото, околната среда и ценовата политика. Както знаем, чрез приходите от по – голямата част  продукти, създадени в духа на усточивият туризъм, се финасират фоднове за социлно и културно развитие. Чрез тях представителите на туриситическият бизнес участват в граждаски иницативи, засилвайки партьорството си неправителственият сектор.

  • Местно население – Отговорният туризъм позволява автентични преживявания и срещи, носещи ползи не само на посетителите но и за местното население. В концепцията за отговорен туризъм местните са от изключително значение, тъй като те са истинските „доставчици“ на услугата. Анимирайки ателиета по занаятчийство, местна кулинария, народен фолклор и обичаи, те извличат директна финансова полза от опозване автентичноста на техният бит и култура. Посредством своето пътуване и закупуването на регионални и локални стоки и услуги, туристите повишават приходите на местното население, но също така и насърчават колаборацията и връзките между местни. Това допринася за създаването на гражданско общество, и ефективни политики за развитие в дадената територия.